Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

PROJEKT URZĄDZANIA LASU

PROJEKT URZĄDZANIA LASU

O g ł o s z e n i e

 Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2016 poz. 353 z późń. zm.) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi informuje,  że na okres 21 dni począwszy od dnia 13 marca 2017 roku wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Smardzewice opracowany na lata 2017-2026 wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą oddziaływania planu na środowisko i obszary Natura 2000. Ww. dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Nadleśnictwa Smardzewice – ul. Główna 1a, 97-213 Smardzewice oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Łodzi – ul. Matejki 16,   91-402 Łódź, w pokoju 12 w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

Uwagi i wnioski do projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody zawartych w wyłożonych dokumentach należy składać na piśmie pod ww. adres RDLP w Łodzi, w terminie do 03 kwietnia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Łodzi. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Termin zwołania Komisji Projektu Planu przewidywany jest w miesiącu kwietniu/maju 2017 roku. Komisja będzie miała charakter debaty publicznej, w której mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

 

 


Wydarzenia Wydarzenia